معرفی شبکه بهداشت ودرمان
    
                                              واحدهای شبکه بهداشت ودرمان منطقه کامفیروز
 
واحدستادگسترش واموراداری:
حسن کریمی باصری
کارشناس بهداشت محیط
واحدروابط عمومی وامورعمومی:
محمدساسان نژاد
کارشناس حقوق
 
واحدکارگزینی:
ذبیح اله رزم آور
کارشناس ارشد مدیریت
سجاد اثرزاده: بهیار
واحدمالی:
ایرج قمری
کارشناس حسابداری
سیدیوسف علی دهقانیان
کارشناس حسابداری
واحدبهداشت محیط
اسماعیل باصری
کارشناس بهداشت محیط
واحدبهداشت حرفه ای
حیدرزندهفکر
کاردان بهداشت محیط
واحدسلامت خانواده
- مرضیه کردی
 - زهرا جمشیدی
کارشناس بهداشت خانواده و کارشناس مامایی
واحدبهداشت روان
سحرشهری
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
واحدنظارت بردرمان
مرضیه عباسی
کارشناس پرستاری
واحدبیماریهای واگیر و غیرواگیر:
فتانه نیکبخت
کارشناس بهداشت عمومی
واحدبهداشت مدارس
مهرنوش زارعی
کارشناس بهداشت عمومی
واحد درآمد و نقلیه
 فردین قره قانی
کاردان اموراداری
 
 امین اموال و انبار:
رضا یوسفی
بهیار
 
وحد آموزش و امور قراردادها:
طیبه جانفزا
کارشناس پرستاری
واحدآیتی و شبکه:
خانم هنرمند و خانم به گزین
کارشناسان کامپیوتر
 
ناظر تاسیسات:
نواز خدایاری
بهورز
 مسوول دفتر ریاست و ماشین نویس:
ستار احمدی بکیانی
 
 
 رابط فرهنگی و رفاهی:
 احمدرضا بهمنی
 
 
 
حراست:
علیرضا فلاحی
واحدتدارکات و کارپردازی:
الوان کاویانی
کاردان تجهیزات پزشکی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-7 14:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ