روابط عمومی
    

 

وظایف امور عمومی

1-دريافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

2-تأمين فضا و تدارک تجهيزات و امکانات و وسايل اداری جهت ارائه خدمات

3-انجام اقدامات لازم برای تأمين نظافت و سالم سازی محل کارو تأمين بهداشت محيط مناسب برای ارائه خدمات

4-تأمين وسايل ارتباطی مورد نياز در جهت تسهيل انجام ارائهخدمات

5-تأمين وسايل و امکانات رفاهی کارکنان  

6-برنامه‌ريزی جهت افزايش کيفيت خدمات اداری و پشتيبانی

7-برنامه‌ريزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزينه های غير ضروری

8-سازماندهی ، تعيين شرح وظايف ، تقسيم کار ، تعيين حدوداختيارات و تفويض اختيار در بين ادارات تابعه

9-برنامه ريزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتيبانی به بخشخصوصی

10-برنامه ريزی و نظارت بر عمليات تدارکاتی ، انبارداری ،تعميرات و نگهداری خودروها

11-رسيدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

12-انجام بررسيهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قيمتها

13-رسيدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسيده

14-امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموريت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

15-نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماييهای لازم

16-شرکت در نشست‌ها و کميسيونهای گوناگون برابر دستور

17-بررسی گزارشهای تهيه شده از کارهای انجام يافته و ارائه به مقامات مافوق

18-انجام ديگر کارهای مربوطه برابر دستور

 

 

مدرک

نام و نام خانوادگی

ردیف

کارشناسی

محمد ساسان نژاد

1

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-25 12:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ